Regulament parc

Art.1. Prezentul Regulament reglementează principiille și regulile de bază în organizarea,funcționarea și dezvoltarea PARCULUI INDUSTRIAL ELECTROPRECIZIA, cu respectarea dispozițiilor legale și a drepturilor și obligațiilor ce revin atât administratorului parcului, cât și rezidenților acestuia, circulaţia auto, parcarea autovehiculelor, curățenia spațiilor comune, controlul la porţile de acces, pază perimetru, regulile proprietății, sancţiuni. Rezidentul, prin reprezentantul său legal, are obligația de a aduce la cunoștința tuturor angajaților, contractorilor, agenților și vizitatorilor săi, precum și oricărei alte persoane ce are legătură cu acesta, conținutul regulamentului de conduită. Regulile menționate, se aplică și vizitatorilor și persoanelor care tranzitează parcul industrial. Aceste reguli sunt afișate în mod vizibil la porțile de acces și sunt obligatorii pentru toți rezidenții parcului industrial.

Art.2. În cuprinsul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos, au următorul înțeles:

 • Titlul de parc industrial – actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administrației publice centrale care conferă platformei industriale ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de legislația în vigoare
 • Administratorul parcului – persoană juridică română, de drept privat, înființată în condițiile legii de către fondatori, ce deține titlul de parc industrial eliberat potrivit prevederilor legii de organul de specialitate al administrației publice centrale, cu atribuții de gestionare și administrare a parcului
 • Unitate – parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului, a rezidenților parcului industrial sau aflată în administrarea administratorului parcului, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căruia unul sau mai mulți dintre rezidenții parcului, desfășoară activități economice, industriale și altele în parcul industrial, într-un regim de facilități specifice, cu respectarea dispozițiilor legale
 • Rezidentul parcului – orice operator economic, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, industriale etc., în cadrul parcului industrial, în baza unui contract de administrare și prestări servicii conexe / contract de închiriere, sau în calitate de chiriaș al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial.
 • Infrastructura parcului industrial – ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și rețele de Internet.
 • Infrastructură comună – parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părțile destinate folosinței comune de către toți rezidenții parcului a construcțiilor, instalațiilor, părților componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețelele de alimentare cu gaze, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, precum și căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări și servicii de Internet.
 • Infrastructură exclusivă – parte integrantă din infrastructură parcului industrial ce constă din construcțiile, instalațiile, părțile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de telecomunicații, rețelele de alimentare cu gaze, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare aferente unităților existente în cadrul parcului industrial.
 • Contravaloare utilități – sumele de bani stabilite și datorate administratorului de către rezidenții parcului, în baza contractului de închiriere, de administrare sau a contractelor de furnizare de utilități sau servicii încheiate conform legislației specifice.
 • Penalități – daune-interese compensatorii evaluate anticipat prin intermediul regulamentelor, datorate de către rezidenții care încalcă obligațiile ce izvorăsc din dispozițiile prezentului regulament și/sau din dispozițiile contractului de administrare și prestări de servicii conexe/contract de închiriere.
 • Regulamente – acte juridice unilaterale elaborate de către administratorului parcului cu forță obligatorie față de toți rezidenții parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare și funcționare a parcului industrial.

Art. 3. Administratorul parcului industrial este o entitate de drept privat și are deplină libertate de contractare în ceea ce privește alegerea rezidenților parcului industrial, precum și condițiile contractuale specifice fiecărui rezident în parte.

Art. 4 Administratorul parcului industrial poate sprijini rezidentul parcului industrial în obținerea oricăror avize, premise sau autorizații, la solicitarea rezidentului interesat, însă nu este responsabil de efectiva autorizare sau avizare a activității rezidentului.

Art. 5. Administratorul parcului industrial nu poate fi ținut responsabil de niciun rezultat produs că urmare a nerespectării de către rezident a obligațiilor legale referitoare la activitatea desfășurată

Art. 6. Administratorul parcului industrial asigură accesul tuturor rezidenților parcului industrial la întreagă gama de servicii conexe prestate aferente funcționării parcului, urmând ca toate condițiile contractuale specifice să facă obiectul unei negocieri directe și individuale. De asemenea, serviciile cu caracter particular și special legate de activitatea unui rezident pot fi contractate de către administratorul parcului industrial.

Art.7. Pentru serviciile conexe aferente funcționării parcului, prestate de către administratorul parcului industrial, acesta este îndreptățit să primească contravaloarea acestora, conform facturilor emise.

Art.8. Valoarea utilităților de care rezidentul a beneficiat în baza măsurătorilor (energie electrică, gaze naturale, apă-canalizare) vor fi determinate în baza repartizării consumurilor efective.

Art.9. Contractele de închiriere și contractele de prestări servicii generale încheiate între Administratorul parcului și Rezidenți, reprezintă legea părților și sunt obligatorii pentru părțile semnatare. Conform dispozițiilor legale, regulamentele emise de către administratorul parcului completează de drept aceste contracte.

Art.10. Administratorul parcului industrial nu poate fi ținut de nici o prevedere a contractului de închiriere și contractelor de prestări servicii în cazul în care un act normativ cu caracter general intervenit ulterior semnării acestor contracte modifică condițiile contractuale stabilite inițial.

Art.11. Rezidenții parcului industrial au obligația de a obține toate autorizațiile, permisele și avizele prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce privește activitățile desfășurate.

Art.12. Rezidenții parcului industrial au obligația de a menține, pe întreaga durată prevăzută în contract:

 • Activitatea declarată în contract poate fi modificată doar acordul administratorului parcului industrial;
 • Toate autorizațiile, avizele și permisele solicitate de actele normative în vigoare pentru desfășurarea activității;
 • Toate declarațiile și garanțiile stabilite contractual.

Art.13. Rezidentul este responsabil pentru uzură peste gradul normal de uzură a unității închiriate și va răspunde în consecință.

Art.14. Rezidenții vor folosi unitatea închiriată, spațiile comune și toate echipamentele conform utilizării normale, într-un mod în care să nu-i deranjeze sau să le provoace daune celorlalți rezidenți ai parcului.

Art.15. Rezidentul declară și garantează că instalațiile proprii și activitatea sa nu depășesc nivelul normal al pericolului de incendiu sau poluare a mediului.

Art.16. Mașinile industriale și echipamentele ce aparțin rezidentului și care pot produce zgomot sau vibrații ce pot fi transmise structurii clădirii sau celorlalți rezidenți vor fi amplasate și întreținute de către acesta pe cheltuiala sa cu dispozitive de eliminare a trepidatiilor și zgomotelor.

Art.17. Rezidenților le este interzis să aducă /să permită introducerea în unitate a materialelor periculoase a căror posesie sau păstrare este interzisă de lege sau de regulamentele locale.

Art.18. Nu este permisă nici o lucrare de recompartimentare, zugrăvire, instalare de sisteme de orice tip sau care implică perforare, tăiere sau alterare a suprafețelor interioare și exterioare unității închiriate fără acordul prealabil scris din partea administratorului parcului.

Art.19. Rezidentul este direct răspunzător de plata tuturor costurilor, pierderilor sau daunelor produse ca urmare a nerespectării prezențelor reguli de către acesta, subchiriasi, angajați, contractori, agenți și vizitatorii săi, precum și de către orice altă persoană ce are legătură cu rezidentul .

Art.20. Întrucât în interiorul parcului industrial există și zone supravegheate video, orice persoană care pătrunde în incinta parcului este de acord cu privire la supravegherea video realizată de administratorului parcului, precum și cu privire la prelevarea, stocarea și folosirea justificată a imaginilor rezultate în care apare respectivă persoană.

Art.21. Este interzis fumatul în incinta spațiilor închiriate și sau a spațiilor comune indiferent dacă sunt accesibile publicului sau destinate utilizării colective, indiferent că acestea se află în incinta unor clădiri sau sunt de sine stătătoare, atâta timp cât reprezintă spații publice închise în accepțiunea legii.

Art.22.Orice eventuale prejudicii aduse administratorului parcului prin nerespectarea de către rezident, angajații, colaboratorii, agenții sau vizitatorii acestuia a obligației de a nu fuma în spațiile publice închise, vor fi integral suportate de către rezident, acesta urmând să își recupereze prejudiciul de la persoana în culpă, dacă își manifestă voință în acest sens.

Art.23. Rezidenții parcului industrial au obligația de a aduce de îndată la cunoștință administratorului parcului industrial existența oricărei defecțiuni, nefunctionalități, incidente, dispute între rezidenți etc., ce pot afecta funcționarea parcului industrial, precum și calitatea și continuitatea serviciilor conexe prestate de către administratorul parcului industrial.

Art.24. Rezidenții parcului industrial trebuie să se abțină de la orice fel de manifestări, acțiuni, declarații, comunicări publice care aduc atingere reputației și bonității parcului industrial și au obligația de a iniția concilierea oricărei dispute intervenite între rezidentul în cauza și administratorul parcului, anterior formulării unei cereri în justiție.

Art.25. Administratorul parcului industrial are dreptul exclusiv (și discreționar) de a contracta furnizorii de utilități în cadrul parcului industrial. Rezidenții parcului industrial pot face propuneri cu caracter facultativ administratorului parcului industrial în ceea ce privește utilitățile necesare parcului industrial și furnizorii propuși, fără că acesta să afecteze sau să restrângă dreptul administratorului menționat mai sus. Rezidentii sunt obligați sa furnizeze periodic sau la solicitarea administratorului parcului, date privind consumurile previzionate și realizate de către aceștia.

Art.26. In conformitate cu prevederile art. 11 (4) din legea parcurilor industriale, administratorul parcului poate distribui, către rezidenții parcului industrial, prin rețele proprii, utilitățile necesare funcționării acestora (energie electrică, gaze naturale, apă, canal, etc.), în condițiile legii.

 • Energia electrică de medie tensiune va fi livrată în rețeaua proprie a parcului industrial. Energia electrică de medie tensiune (20 kv) achiziționată de furnizor din rețeaua de distribuție a operatorului zonal), și furnizară în rețeaua proprie a parcului industrial este transformată în joasă tensiune pentru consum industrial (0,4 kv) prin posturile proprii de transformare, context în care consumul va fi facturat la prețul de medie tensiune la care se adaugă costurile de servicii de rețea. Mentenanța rețelei și a sistemului de distribuție a energiei electrice din interiorul parcului se realizează de către administratorul parcului prin firme specializate și autorizate.
 • Gazele naturale se livrează de către operatorul zonal de distribuție a gazelor naturale prin administratorul parcului, care este proprietar pe rețeaua interioară de gaz a parcului industrial. Mentenanța rețelei de distribuție din incinta parcului se realizează de către administratorul acesteia.
 • Serviciile de apă/ canal se livrează prin rețeaua proprie a parcului industrial de apă și canalizare. Mentenanța rețelei de distribuție a apei și a rețelei de canalizare din incinta parcului se realizează de către administratorul parcului prin firme specializate.

Art.27. Infrastructura comună reprezintă parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părțile destinate folosinței comune de către toți rezidenții parcului, a construcțiilor, instalațiilor, părților componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de telecomunicații, rețelele de alimentare cu gaze, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, precum și căile de acces / transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, rețeaua de iluminat perimetral, porți acces, parcări și servicii de telecomunicații.

Art.28. Administratorul parcului industrial deține în proprietate / administrare întreaga infrastructură a parcului, are drept discreționar asupra acesteia, și poate aduce orice modificări pe care le apreciază că fiind necesare, cu respectarea drepturilor rezidenților parcului industrial.

Art.29. Rezidenții au obligația de a folosi cu diligență unui bun proprietar infrastructură comună a parcului industrial, în limitele trasate de către administratorul parcului industrial. De asemenea, rezidenții au obligația de a informa administratorul parcului industrial cu privire la orice defecțiune sau degradare a infrastructurii comune, în vederea limitării impactului acesteia asupra funcționarii parcului industrial.

Art.30. Niciun rezident al parcului industrial nu are dreptul de a folosi în scopuri exclusive infrastructura comună sau de a aduce orice fel de modificări acesteia, cum ar fi, dar fără a se limita la: amplasarea de utilaje/ autovehicule/ amenajări temporare pe spațiile comune, împrejmuirea spațiilor comune, abandonarea de bunuri, limitarea accesului oricărui rezident la spațiile comune, etc

Art.31. Niciun rezident al parcului industrial nu poate aduce modificări infrastructurii parcului industrial fără acordul prealabil scris al administratorului parcului. De asemenea, având în vedere strânsa legătură tehnică între infrastructura aflată în proprietatea administratorului și elementele de rețele de utilități aflate în proprietatea rezidenților, orice rezident are obligația de a informa în scris, în prealabil, administratorul parcului cu privire la orice intenția de a modifica rețelele de utilități aflate în gestiunea rezidentului, în vederea analizării impactului acesteia asupra infrastructurii parcului într-un termen de maxim 24 de ore. În cazul în care administratorul parcului industrial nu este informat, se va atrage răspunderea rezidentului în cauză.

Art.32. Rezidenții care efectuează modificări la rețeaua exclusivă fără a fi informat în scris, în prealabil, administratorul parcului, răspund în mod direct și nemijlocit pentru orice pagube create parcului industrial sau rezidenților acestuia.

Art.33. Administratorul parcului industrial are dreptul de a lua orice măsuri în vederea înlăturării oricăror obstacole, restrângeri, limitări, etc., aduse infrastructurii comune, cheltuielile aferente urmând a fi suportate de către rezidentul culpabil. Astfel de măsuri pot cuprinde, fără a se limita la, îndepărtarea obstacolului, ridicarea bunurilor abandonate, refuzul accesului mijloacelor de transport și/sau utilajelor care pot periclita, în opinia administratorului parcului, infrastructură comună etc.

Art.34. Rezidenții au obligaţia să respecte normele legale în vigoare de sănătate și securitate în muncă, apărare împotriva incendiilor și situații de urgență, protecție civilă și protecţia mediului.

Art.35. Rezidenții parcului industrial au obligația de a respecta legislația în vigoare precum și normele stabilite în acest sens prin prezentul regulament, în ceea ce privește circulația în interiorul parcului industrial, precum și obligația de a lua toate măsurile de siguranță pentru evitarea accidentelor.

Art.36. Întrucât părţile comune ale parcului sunt deschise fluxului de persoane, ele sunt supuse aceloraşi reglementări în vigoare pentru spaţiile pietonale. Prin urmare, toate persoanele aflate în tranzit prin parcului industrial, precum şi rezidenții, persoanele sale autorizate, furnizorii şi vizitatorii acestora vor trebui să le cunoască şi să le respecte.

În acest sens:

 • este interzisă obstrucţionarea prin mărfuri, echipamente sau mobilier a căilor de acces în părţile comune.
 • orice prejudiciu material (acte de vandalism, furt, etc.) sau moral (agresiune fizică şi verbală) constatat în părţile comune ale parcului industrial va fi sancţionat de administratorul parcului în urma verificărilor împreună cu rezidentul.
 • este interzis accesul în incinta parcului industrial a oricărei persoane al cărei comportament poate fi considerat o ameninţare pentru securitatea sau reputaţia sa, a rezidenților sau clienţilor.
 • se interzice – în toate părţile comune – afişajul, comercializarea, precum şi orice formă de publicitate fără acordul scris al administratorului parcului
 • fumatul este permis doar în spaţiile special amenajate, stabilite prin decizia administratorului pentru spaţiile închiriate şi spaţiile comune.

Art.37. Rezidentul şi persoanele autorizate de acesta au liber acces în părţile comune din incinta Parcului Industrial, dar în nici un caz nu au dreptul de a lăsa şi depozita mărfuri şi echipamente în acele zone.

Art.38. Rezidentul are obligaţia de a menține curățenia exterioară a spaţiului închiriat.

Art.39. Rezidentul nu va putea organiza manifestări publicitare sau promoţionale în părţile comune decât cu acordul scris al administratorului parculuicare va stabili locaţiile şi condiţiile în care acestea se vor desfăşura

Art.40. De asemenea, rezidenții nu vor utiliza, nici măcar temporar, părţile comune în scopul obţinerii de profituri private, fără acordul administratorului parcului.

Art.41. Rezidenții sunt direct răspunzători pentru orice daună cauzată de persoanele lor autorizate, vizitatorii sau delegaţii săi sau rezultând dintr-o utilizare ilicită a părţilor comune

Art.42. Este interzisă postarea de cabluri electrice și de telecomunicații, pe acoperișul sau/și pe fațada clădirilor, fără înștiințare prealabilă a reprezentanților desemnați ai parcului industrial.

Art.43. Viteză maximă de circulaţie a autovehiculelor pe aleile interioare din cadrul Parcului Industrial este reglementată la 10 km/h.

Art.44. Regulile de circulaţie impuse prin semne, tăblițe indicatoare, anunţuri etc. sunt obligatorii pentru toţi participanţîi la traficul intern. Eventualele disfuncţionalităţi şi pagube produse prin nerespectarea acestor reguli cad direct în sarcina celui vinovat cât şi a firmei proprietare a autovehiculului, nerespectarea repetată a semnificației indicatoarelor de circulaţie, dovedită cu înregistrări şi cu vădită sfidare poate duce la interzicerea accesului vehiculului în incinta parcului.

Art.45. Este interzisă parcarea autovehiculelor pe alte locuri decât cele repartizate, parcarea/ staționarea autovehiculelor ce aparțin vizitatorilor sau clienților rezidentului se face numai în zonele special amenajate, cu respectarea regulilor aplicabile în această situație sau pe locurile de parcare ale rezidentului cu acordul acestuia.

Art.46. Este interzisă staţionarea pe timp îndelungat, abandonarea sau efectuarea de reparaţii la autovehicule pe locurile de parcare, alei, spații verzi ori în oricare alt loc din incinta parcului industrial.

Art 47. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta parcului industrial.

Art.48. Ocuparea sau blocarea cu intenţie și în mod repetat a unui loc de parcare ce nu aparține rezidentului este interzisă.

Art.49. Este interzisă depozitarea materialelor de orice fel pe spațiile destinate locurilor de parcare.

Art.50. Pentru eventualele daune, furturi, incendii la vehicule, administratorul parcului nu este responsabil civil sau penal.

Art. 51. Accesul salariaților, clienților, colaboratorilor și vizitatorilor.

 • Accesul în Parcul Industrial Electroprecizia se realizează prin Punct Control Acces nr. 1 si nr.2.
 • Accesul salariaților se va realiza în funcție de Programul de lucru al fiecărui rezident, comunicat în prealabil Administrației Parcului Industrial.
 • În scopul menţinerii evidenţei şi controlului din punct de vedere al securităţii, rezidenții trebuie să-i comunice Administratorului numele şi datele de identificare ale angajaţilor săi, precum şi ale persoanelor autorizate de el să aibă acces liber în spaţiul închiriat. Aceştia vor intra în incinta parcului industrial în timpul şi în afara orelor de program, pe baza legitimaţiei eliberate de rezident, fiind obligaţi să o prezinte în scopul identificării lor în punctul de control al accesului.
 • Accesul personalului şi mijloacelor auto ale rezidenților în parcul industrial se face pe baza de legitimaţie. (eliberată de rezidenții parcului)
 • Accesul delegaţiilor şi clienţilor se face pe baza B.I./C.I.. In cazul unei delegatii aceștia de regulă sunt însoţiţi de reprezentanţii rezidentului sau pe baza tabelului vizat de rezidenți, care se va află la punctul de control-acces.
 • Agentul de securitate solicită acceptul (telefonic) de primire al clienților, colaboratorilor și vizitatorilor de la rezidentul/ compartimentul pe care intenționează să-l viziteze;
 • La intrare clientii, colaboratorii și vizitatorii primesc ecusonul “VIZITATOR nr…”, pe care au obligația de a-l purta la vedere – ecusonul Vizitator nu este transmisibil
 • Persoanele de la alineatul precedent pot primi pe baza de semnătură de la punctul de control al accesului un pliant care va conține harta parcului industrial, minime reguli SSM, SU și Mediu, obligatorii de respectat pe timpul vizitei, pe care îl va preda la ieșire.
 • Agentul de securitate control acces îi înregistrează în Registrul de Evidență Acces Persoane (datele de identitate ale clientilor/ colaboratorilor/ vizitatorilor, ora intrării, denumirea unității pe care urmează s-o viziteze și numărul ecusonului înmânat și ora ieșirii)
 • La ieșirea clienților/ colabolatorilor/ vizitatorilor din parc, agentul de securitate control acces, efectuează controlul acestora, solicită returnarea ecusonului “VIZITATOR” și operează în Registrul de Evidență Acces Persoane ora ieșirii.

Art.52. Accesul autovehiculelor în Parcul Industrial Electroprecizia

 • Accesul auto se realizează prin Punct Control Acces nr. 1 și Punct Control Acces nr. 2. (PCA nr. 1 – autoturisme, pietonal și pe PCA nr. 2- autovehicule de transport marfă)
 • Pe Punct Control Acces I – Este permisă circulația autovehiculelor angajatilor, colaboratorilor, clienților și vizitatorilor acestora, după ce au fost înregistrate în ”Registrul de Evidență Acces Auto”
 • Accesul autovehicule de transport marfă, va fi permis pe Punct Control Acces II, în conformitate cu programul de lucru al parcului industrial și cel al rezidenților, în baza aprobării administratorului Parcului Industrial;
 • Rezidentii vor primi acordul de acces auto în incinta parcului, pentru autovehicule proprii – în baza tabelului comunicat de aceștia și vizat de către administratorul parcului industrial
 • Autovehiculele au obligația să oprească la semnalul agentului de securitate pentru control la intrare și ieșirea din parcul industrial și să prezinte actele de proveniență ale mărfurilor. Agentul de securitate înregistrază datele în Registrul de Evidență Acces Auto
 • În baza Legii nr. 333/2003 întreg personalul se va supune controlului asupra autovehiculului, bagajelor şi după caz, în mod excepţional, controlului corporal efectuat de efectivele de pază.

Agentul de securitate poate:

 • interzice accesul pietonal sau/ și accesul auto, atunci când sunt motive întemeiate legal;
 • să asigure evacuarea din incintă a oricărei persoane recalcitrante, ce manifestă un comportament indisciplinat la adresa administratorului, a rezidenților sau a vizitatorilor acestora, comportament de natură să producă prejudicii de orice fel și care perturbă activitatea rezidenților, precum și bunul mers al parcului industrial, putând, la nevoie, să apeleze la instituțiile abilitate;
 • să acționeze pentru prevenirea infracțiunilor și contravențiilor;
 • să nu permită niciunei persoane filmarea sau fotografierea în incinta obiectivului, dacă nu a fost obținut în prealabil acordul scris al Administratorului parcului industrial
 • atrage atenția conducătorilor autovehiculelor care nu respectă regulile de circulație în incinta parcului industrial;
 • interveni în orice moment pentru aplanarea oricărui conflict.

Parcarea autovehiculelor rezidenților se va face pe locurile de parcare alocate prin contract.

Accesul autovehiculelelor firmelor ce desfășoară lucrări/ activități pe platforma parcului industrial se va face în baza unei adrese oficiale a firmei colaboratoare. Circulația acestora este permisă în conformitate cu aprobarea administratorului Parcului Industrial, pe Punct Control Acces I sau II, cu condiția ieșirii pe aceeași poarta pe care au intrat;

Autovehiculele de curierat au acces prin Punct Control Acces I și II în cursul săptămânii, în timpul programului de lucru, direct la beneficiari. În afara programului de lucru, coletele și trimiterile poștale se primesc pe baza de semnătură la Punct Control Acces I, sunt înregistrate în registrul de corespondență și predate pe baza de semnătură reprezentanților beneficiarilor.

Autovehiculele destinate transportului de mărfuri de mare gabarit vor utiliza pentru acces, exclusiv Punct Control Acces II, indiferent de zi /ora;

Sâmbătă, duminică și în zile de sărbători legale Punct Control Acces II (auto) va fi închisă, circulația persoanelor și autoturismelor realizându-se pe Punct Control Acces I, excepție autovehiculele de transport mărfuri de mare gabarit, conform celor detaliate anterior;

Accesul reprezentanţilor institutiilor publice și private în incinta parcul industrial este permis numai cu înștiințarea și acordul administratorului parcului sau, după caz, al rezidentului și însoţit de un reprezentant al acestora.

Art 53. Reguli de securitate

Conform Legii nr. 333/2003 rezidenții sunt obligaţi să-şi ia măsuri proprii privind paza şi protecţia bunurilor. Pentru asigurarea pazei şi supravegherii spaţiului rezidenții vor încheia contracte cu furnizorul de servicii agreat de catre administratorul Parcului Industrial ELECTROPRECIZIA.

Fiecare rezident are obligația de a încheia contracte de salubritate cu o societate de salubrizare specializata in preluarea deseurilor și să-şi transporte deșeurile/ gunoiul generat/ colectat la Rampa de gunoi proprie. Societatea de salubrizare va asigura preluarea acestora, urmând că aceste cheltuieli să fie suportate lunar de rezidenți, în funcţie volumul şi greutatea deșeurilor.

Nici un material sau deşeu nu va trebui depozitat deasupra solului în orice formă în care acesta poate fi evacuat în afară obiectivului în mod natural (vânt, ape pluviale, etc).

Deşeurile speciale (containere, piese de mobilier, materiale de construcţie, metale, etcnu pot fi depozitate în spațiile comune.

Deşeurile toxice sau periculoase pentru sănătate care se pot genera prin procesele tehnologice nu vor putea fi depozitate în incinta parcului industrial, rezidenții având obligaţia de a lua în regim de urgenţă măsurile necesare pentru ridicarea şi distrugerea lor în conformitate cu dispoziţiile igienico-sanitare şi de mediu în materie.

În cazul nerespectării prevederilor de la alin. anterior – administratorul parcului îşi rezervă dreptul de a contracta o societate specializată pentru îndepărtarea acestor deşeuri, facturându-se celui în cauză serviciile prestate la tarife în regim de urgenţă la care se adaugă serviciile prestate de Administrator, respectiv 30% din valoarea lucrării.

Este interzisă arderea gunoaielor şi a deşeurilor în incinta parcului industrial sau pe terenul aferent acestuia.

Este strict interzisă deversarea în reţeaua de canalizare a oricăror substanţe periculoase precum: substanţe toxice, corozive, poluante, acide, inflamabile, etc., după cum este interzisă şi aruncarea deşeurilor care pot duce la obstrucţionarea sau deteriorarea instalaţiei de canalizare. În caz contrar, administratorul parcului îşi rezervă dreptul de a sesiza Garda de Mediu şi de a remedia situaţia pe cheltuiala rezidentului în cauză, acesta suportând şi pagubele produse că urmare acţiunii sale.

Prevenirea și stingerea incendiilor – Rezidenții sunt obligaţi să doteze suplimentar spaţiul închiriat cu sisteme proprii de prevenire şi stingere a incendiilor şi să asigure echipamentele instalate în spaţiu cu orice alte dispozitive necesare pentru funcţionarea optimă a acestora şi în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în domeniu. Cheltuielile de instalare, operare şi menţinere a acestor sisteme și echipamente vor fi suportate de către rezidenți.

Introducerea și depozitarea în incinta parcului a oricăror obiecte susceptibile de a provoca incendii şi/sau explozii, este strict interzisă. În situaţia producerii unor accidente din vina sa sau în legătură cu activitatea să, rezidentul va suporta integral pagubele produse, inclusiv terţilor afectaţi, cheltuielile în intervenţie şi sancţiunile aplicate de organele abilitate.

Rezidenții sunt direct responsabili de luarea tuturor măsurilor de securitate și sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare în desfășurarea activității pentru care sunt autorizați.

Aceste măsuri vor fi extinse şi asupra vizitatorilor, agenţilor de vânzări, delegaţilor şi colaboratorilor acestora atâta timp cât aceştia se află pe teritoriul parcului industrial.

Rezidenții sunt direct responsabili pentru luarea tuturor măsurilor de protecţie a mediului pe întreg teritoriul parcului industrial. Aceste măsuri vor fi extinse şi asupra vizitatorilor, agenţilor de vânzări, delegaţilor şi colaboratorilor acestora atâta timp cât aceştia se află pe teritoriul parcului industrial. În caz de poluare accidentală din vina sa sau a colaboratorilor, sub orice formă a mediului vor suportă integral costurile de remediere a pagubelor produse şi sancţiunile aplicate de organele abilitate.

Nivelul de zgomot al oricărei activități trebuie să respecte normele legale în vigoare.

Emisii în aer de fum, praf, mirosuri grele, substanţe petroliere, parfumuri, pâclă, vapori, poluanţi sau materii similare, sau orice combinaţii între acestea, care pot cauza orice lezare a sănătăţii umane sau sănătatea vegetaţiei, sau alte forme ale proprietăţilor, sunt interzise.

Conform legislaţiei în domeniu, rezidenții sunt obligaţi să-şi ia măsuri proprii de instruire pentru prevenirea şi eventual lichidarea urmărilor unor de situaţii de urgenţă și să participe cu efective, materiale şi cheltuieli privind organizarea activităţii la nivelul parcului, conform planurilor de intervenţie în caz de urgenţă.

Art.54. Încălcarea de către rezidenți a oricăror obligații stabilite prin contractul de închiriere, și contractele de administrare și prestări servicii dă dreptul administratorului parcului industrial de a suspenda obligația de a presta serviciile contractate, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor rezidentului. Ordinea serviciilor care pot fi suspendate de către administratorul parcului industrial este următoarea:

 • întreruperea furnizării utilităților
 • suspendarea altor servicii
 • interzicerea accesului la infrastructura comună
 • rezilierea contractelor de închiriere

Art.55. Pentru nerespectarea regulilor de acces și securitate, în afară de cele pentru care legislația în vigoare prevede sancțiuni specifice, administratorul parcului va aplica rezidenților, pentru fiecare abatere, o penalitate în cuantum de 2% din valoarea pe o luna a contractului de închiriere, ocazie cu care va fi încheiat un proces-verbal.

Art.56. Dacă după aplicarea sancţiunii, personalul rezidentului va continua să ignore regulile stabilite, autovehiculul sau persoana responsabilă de încălcarea regulamentului nu va mai avea acces în incinta parcului industrial.

Art.57. Administratorul parcului își rezervă dreptul de a modifica, completa sau renunța la prezentele reguli precum și dreptul de a institui și alte reguli care, periodic, pot fi necesare pentru siguranță, grijă și curățenia proprietății și a persoanelor care o utilizează, cu înștiințarea prealabilă a rezidentului în sensul modificărilor intervenite.

Art.58. Toți rezidenții parcului industrial au obligația de a încheia și menține valabile pe întreagă durata de derulare a contractului de administrare polițe de asigurare pentru răspundere civilă, bunuri mobile/ imobile, risc de activitate etc, în limitele, condițiile și termenele menționate în contracte.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidențialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasăti pe butonul "Sunt de acord" sau continuați navigarea pe site.